Kategorie

Kategorie

Kontaktujte nás

Potřebujete více informací?
Jsme Vám k dispozici!

733 392 481
PO-PÁ: 7:00 - 16:00

info@festanaradi.cz

Kontaktní formulář

Reklamační řád,

rady a postupy, odstoupení od smlouvy

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

Prodávajícím je společnost KUMBÁR spol. s r.o., se sídlem Dolní náměstí 304, 755 01, Vsetín IČ:46576819, DIČ:CZ46576819.

Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

 

2. Rozpor s kupní smlouvou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

3. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými předpisy, nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.

 • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

 • Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

 • Zboží bylo poškozeno živly.

 

4. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

5. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je autorizované servisní středisko výrobce (většinou uvedené na záručním listě), nebo provozovna (adresa) prodávajícího.

Pokud u zboží není záruční list výrobce, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna firmy Kumbár spol. s r.o. (nemusí se nutně jednat o provozovnu, kde byl reklamovaný výrobek zakoupen). Pracovníci servisního střediska nebo naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží (případně mu bude zasláno).

Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Pokud byla reklamace neoprávněná (viz bod 3.4.), prodávající písemně důvod zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

6. Všeobecná adresa pro zaslání reklamovaného zboží, či adresa pro zboží k navrácení - hlavní adresa e-shopu www.festanaradi.cz

KUMBÁR spol. s r.o.

Zašovská 71

Valašské Meziříčí, 757 01

V případě, že by jste zboží dopravovali osobně, je možno využít kteroukoli naši prodejnu - jejich souhrn a adrusu naleznete zde.

Před zaslání reklamované věci je vhodné nás o této skutečnosti informovat, zejména je třeba uvést závadu. Pokud uznáme, či nebude možné jednoznačně prokázat opak, vyzveme Vás k dopravení (zaslání) reklamované věci k nám, či do servisu. Zaslání přímo do servisního střediska (v případě, že to bude možné) přispěje k rychlejšímu vyřizení reklamace. Adresa reklamačního střediska Vám bude zaslána.

 

7.Odstoupení od smlouvy 

V případě, že nejste s obdrženým zbožím spokojen, či máte jakýkoli jiný důvod pro jeho navrácení, nabízíme Vám prodlouženou dobu navrácení do 30 dnů od jeho převzetí. Dnem převzetí se rozumí převzetí od dopravce (Česká pošta, DPD, ap.).

Podmínky navrácení:

 • zboží musí být nepoužité ani jinak poškozené
 • zboží je třeba navrátit v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, se kterým bylo dodáno
 • zboží musí obsahovat veškerou dokumentaci i záruční list pokud byl přiložen
 • před navrácením je vhodné nás informovat pro získání dalších podrobností

 

8. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. ledna 2019.